Odsjek za animirani film i nove medije 2020

Paula Tončić / MA1

klasifikacija umjetnog bilja

Glavna tema rada je istraživanje imitacije stvarnosti kroz prizmu umjetnog bilja. U radu propitkujem društvene prakse u toj imitaciji: kako se ta imitacija konstruira kroz fizičke i simboličke segmente. Pod fizičkim podrazumijevam materijale koji se koriste u imitaciji stvarnog bilja, a simbolički se odnose na kultorološki kontekst umjetnog bilja: tko ga, kako i gdje “konzumira”? S tom intencijom je nastao herbarij umjetnih biljaka skupljenih na raznim lokacijama poput groblja i svetišta. Tim činom se ostvaruje svojevrsna dekonstrukcija prvotnog značenja groblja : groblje tako postaje muzej ili arhiv umjetnog bilja, koje možemo klasificirati u imaginarnom herbariju.